Nastavení cookies
Hotovo Přijmout vše

Obchodní podmínky

1. Prodávající:
Milan Princl se sídlem Vlčtejn 30, 332 04 Nezvěstice.
IČ:14690888 DIČ: CZ6302200410
zapsán v živnostenském rejstříku u MPO.

2. Provozovna a doručovací adresa:
Koterovská 8, 326 00 Plzeň 
Tel. prodejna: 774 213 557 
Tel. Servis a náhradní díly: 776 213 288 

3. Zákon a předpisy
Obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky, které jsou v souladu s nařízeními a směrnicemi EU.

4. Kupující-spotřebitel:
Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č.40/1964 Sb., v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v platném znění a předpisy souvisejícími.

5. Kupující-nespotřebitel, podnikatel:
Je-li smluvní stranou kupující-nespotřebitel, podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění a předpisy, které s ním souvisejí.

6. Ochrana osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma Milan Princl je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

7. Vymezení pojmů:
a) Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, popř. jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
b) Prodávající(dodavatel) Milan Princl viz. Bod 1. obchodních podmínek.
c) Kupující – spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
d) Kupující – nespotřebitel, podnikatel nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
e) Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a závazným potvrzením této objednávky prodávajícím.
f) Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
g) Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.
h) Internetový obchod – Elektronický či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům. Tento způsob prodeje umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Předpokladem uzavření této smlouvy je naplnění náležitostí dle těchto obchodních podmínek a také příslušných právních předpisů. Tyto informace musí být učiněny určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a ochraně osob, zejména nezletilých a spotřebitelů.
i) Reklamační řád – vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího pro případ, že se na dodaném zboží vyskytnou vady. Text reklamačních podmínek musí být kupujícímu k dispozici před uzavřením smlouvy tak, aby se s ním mohl dostatečně seznámit.

8. Uzavření smlouvy:
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a závazným potvrzením této objednávky prodávajícím.V objednávce musí být uvedeno zda se jedná o fyzickou osobu (spotřebitele) nebo se jedná o podnikatele.Obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby a jejich sídlo a provozovna.IČ, DIČ.Název a přesné označení požadovaného zboží a jednotková cena.Dodací a fakturační adresa,Způsob platby a dopravy,telefonické spojení a e-mail. Datum objednávky. Objednávka musí být v českém jazyce.

9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku: 
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

10. Zrušení objednávky:
a) Kupující je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho návrh na její zrušení dojde prodávajícímu dříve, než prodávající objednávku závazně potvrdí.
b) V případě, že v době mezi objednáním a potvrzením objednávky dojde k vyprodání zboží, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na toto zboží se zruší.
c) Zrušit objednávku je možné také v případě, dojde-li k její nežádoucí změně neoprávněným zásahem do internetových stran prodávajícího.

11. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:
a) zboží se již nevyrábí, nedodává,
b) změna ceny zboží dodavatelem,
c) kupující uvede nepřesné údaje o zboží,
d) v jiných výjimečných případech.
V takovém případě navrhne prodávající kupujícímu jiné řešení, např. náhradu jiným zbožím.

12. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele:
Pokud je smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel dle § 1829 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dle §1831 odstupuje-li spotřebitel od smlouvy, zašle, nebo předá podnikateli zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Dle §1832 odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupení od smlouvy oznámí spotřebitel prodávajícímu e- mailem nebo písemně. V odstoupení uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo  účtu pro vrácení zaplacené ceny za zboží. Dodané zboží musí být vráceno kompletní včetně příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním obalu. V případě akčních balíčků musí být vráceny všechny položky, které do akčního balíčku patří. Akční balíček se bere jako celkový produkt. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí spotřebitel. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřevezme. V § 53 odst. 8 obč. zák. je uvedeno, kdy spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, zejména:
a) smlouva na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
b) smlouva na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

13. Prodávající je plátcem DPH. 
Veškeré uváděné ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou platné v době předání objednávky.
Náklady na dodání zboží hradí kupující. Cena za dodání je závislá na hmotnosti zboží a vzdálenosti dopravy. Určuje se dle platného ceníku vybrané přepravní společnosti. Náklady na dopravu mohou být rovněž dohodnuty s kupujícím individuálně.

14. Platba:
a) Na dobírku - Platbu provádí kupující při převzetí zboží od dopravce.
b) Převodem - Prodávající sdělí kupujícímu, že je jím objednané zboží již připraveno odeslání. Kupující provede neprodleně platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání sjednané ceny na účet odešle prodávající kupujícímu zboží na jím udanou adresu nebo mu zboží předá jiným způsobem.
c) Hotovostně - Osobně při převzetí zboží na provozovně prodávajícího.

15. Daňový doklad: 
a) Kupující obdrží se zbožím daňový doklad, sloužící jako záruční list.

16. Dodací lhůta:
a) Standardní dodací lhůta pro zboží, které je skladem u prodávajícího je 3 pracovní dny.
b) Pokud je zboží skladem v externím skladu tak je lhůta 3-10 pracovních dní.
c) Není-li zboží skladem je kupující informován prodávajícím o dodací lhůtě.

17. Dodání zboží prostřednictvím přepravní firmy
a) Spotřebitel je povinen prohlédnout dodané zboží ihned při jeho převzetí od dopravce a zjistit, zda nebylo poškozeno při dopravě. Prohlédnout musí jak obal, tak samotné zboží. 
b) Pokud bude obal nebo zboží poškozeno, uvede své výhrady do přepravního listu. Řidič musí počkat, dokud spotřebitel zboží neprohlédne a nepřevezme. Poté bez zbytečného odkladu je spotřebitel povinen reklamovat zjištěné vady a poškození u prodávajícího. Na pozdější reklamace těchto závad nebude brán zřetel.
c) Spotřebitel má právo nepřevzít zboží, které má poškozený vnější obal zásilky a také v případě, je-li mu dodáno zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.

18. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
b) Pokud se po převzetí zboží na něm vyskytnou závady, řídí se jejich vyřizování reklamačním řádem, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.
c) Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační řád a důsledně se jejich ustanoveními řídit.
d) Záruční lhůta počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Není-li v záručním listu uvedena delší záruční lhůta, vztahuje se na zboží záruční lhůta v trvání 24 měsíců.
e) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním. Nevztahuje se rovněž na vady, které vznikly nesprávným nebo neodborným používáním zboží kupujícím.
f) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout mu záruční list v písemné formě. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci, který obsahuje údaje, které musí mít záruční list. 
g) Odpovědnost za vady na zboží zakoupené kupujícím podnikatelem, nespotřebitelem, se neřídí výše uvedeným reklamačním řádem, nýbrž obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění; a podmínkami, které jsou uvedeny v záručním listu.

19. Změny a doplňky obchodních podmínek:
Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky doplňovat a měnit. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami platnými v den uzavření kupní smlouvy

20. Účinnost a platnost:
Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 01. 01. 2013 do odvolání.


Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího a upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatňování a vyřizování reklamací vad dodaného zboží.

1. Obsah reklamace:
Reklamace by měla obsahovat zejména:
a) datum nákupu zboží, druh zboží, doklad o nákupu, kopie objednávky
b) popis zjištěných vad a jejich projevů,
c) den a místo zjištění vad zboží,
d) požadavek na způsob odstranění vad.

2. Lhůta pro uplatnění reklamace:
a) Reklamaci je kupující povinen uplatnit nejpozději do konce záruční lhůty, která je vedena v záručním listě, popř. v dokladu o koupi zboží, který záruční list nahrazuje.
b) Práva z odpovědnosti za vady, pro která platí záruční lhůta, zaniknou, nebyla-li uplatněna do konce této záruční lhůty.

3. Nároky kupujícího z vad zboží:
a) jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné anebo není-li takový způsob možný, má kupující právo na slevu z kupní smlouvy nebo právo odstoupit od smlouvy.
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nebo právo odstoupit od smlouvy.
c) jde-li o vady odstranitelné, které se však vyskytují opakovaně nebo ve větším počtu a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží za      bezvadné nebo právo odstoupení od smlouvy.
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od smlouvy.

4. Vyřízení reklamace:
a) prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího ve lhůtě 30 dní od jejího obdržení, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
b) zjistí-li prodávající, že reklamace uplatněná kupujícím je neoprávněná, tuto reklamaci zamítne. Rozhodnutí o zamítnutí reklamace sdělí prodávající kupujícímu telefonicky nebo písemně a zároveň ho vyzve, aby si svoje reklamované zboží vyzvedl na provozovně prodávajícího nejpozději do 30 dnů od obdržení uvedeného zamítnutí.Pokud si kupující svoje reklamované zboží v této lhůtě nevyzvedne, je prodávají oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 20 Kč za každý další den.
c) Po marném uplynutí dalších 300 dnů, kdy si kupující uvedené zboží nevyzvedne, je prodávající oprávněn dát toto zboží do veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Výtěžek dražby předá prodávající kupujícímu, a to po odečtení nákladů spojených s dražbou a uskladněním.

5. Změny a doplňky reklamačního řádu:
Prodávající je oprávněn reklamační řád doplňovat a měnit.

 

Řešení sporů

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícim, který se nepodařilo mezi stranami urovnat  přímo, se řeší mimosoudním řešením spotřebitelských sporů u oddělení ADR

adresa : Česká obchodní inspekce

inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Houškova 661/33

326 00 Plzeň

telefon: +420 377 323 596

FAX: +420 296 366 236

IS DS: ytqdz5f

https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

https://adr.coi.cz/cs

 

Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING